Monthly Archives: May 2014

Manager: Community Services

!Kheis Plaaslike Munisipaliteit, gesetel te Groblershoop in die Z.F. Mgcawu Distrik, Noord-Kaap Provinsie, is `n gelyke geleenthede indiensneming en regstellende aksie werkgewer. Geskikte gekwalifiseerde kandidate, diegene wat voorheen benadeel is en persone met gestremdhede ingevolge sekere toepaslike wetgewing word hiermee aangemoedig om aansoek te doen.

!Kheis Municipality, with its seat at Groblershoop in the Z.F.M Magcawu District, Northern Cape Province is an equal opportunity and affirmative action employer. Suitably qualified candidates, those previously disadvantaged and persons with disabilities in terms of certain applicable legislation are encouraged to apply.

Posisie/Position: Bestuurder, Gemeenskapsdienste/Manager: Community Services

Departement/Department: Gemeenskapsdienste/Community Services

Dienstermyn/Term of Office: `n Vyf (5) jaar Vaste Termyn Dienskontrak (Prestasie Gebaseerd). Die kandidaat word aangestel in terme van artikel 56 & 57 van die Plaaslike Owerheid: Munisipale Stelselswet 32 van 2000, soos gewysig.a Five (5) year Fixed Term Employment Contract. (Performance Based).The incumbent is to be appointed in terms of Section 56 and 57 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, as amended.

Vergoeding/Remuneration: Onderhandelbaar/ Negotiable

SLEUTEL VEREISTES / KEY REQUIREMENTS

– `n Erkende Baccalareus Graad of Nasionale Diploma in Publieke Administrasie of `n relevante ekwivalente NQF 6 kwalifikasie in Sosiale Wetenskappe. / a Recognised Bachelor’s degree or National Diploma or a relevant NQF 6 qualification in Social Sciences.
– `n Nagraadse kwalifikasie sal die aansoek definitief versterk./ a Postgraduate qualification will be an added advantage.
– Ten minste 3 tot 5 jaar ondervinding op ten minste middelbestuursvlak verkieslik in `n plaaslike, provinsiale of nasionale regeringsvlak. / At least 3 – 5 years experience at middle management level at a local, provincial or national sphere of government.
– `n Sertifikaat in Minisipale Finansiële Bestuur sal tot die aansoeker se voordeel strek. / a Certificate in Municipal Financial Management will be advantageous to the incumbent.
– Die suksesvolle kandidaat moet oor deeglike kennis beskik ten opsigte van wetgewing, beleidstukke, standaarde, prosedures en regulasies van toepassing op plaaslike regering./The successful candidate must have thorough knowledge of legislation, policies, standards, procedures and regulations applicable to local government.
– Uitstekende rekenaarvaardighede./ Excellent computer skills
– `n Geldige Kode (B) bestuurslisensie. / a Valid Code (B) driver’s licence.
– Strategiese denke, beplanning, prioritisering en effektiewe kommmunikasie vaardighede is absoluut noodsaaklik. / Strategic thinking, planning, prioritizing and effective communication skills are absolutely essential.

SLEUTEL PRESTASIE AREAS / KEY PERFORMANCE AREAS

– Rapporteer direk aan die Munisipale Bestuurder oor sleutel departementele aktiwiteite./ Report directly to the Municipal Manager on key departmental activities.
– Implementeer die Geintegreerde Ontwikkelingsplan sowel as strategiese doelwitte van die Departement: Gemeenskapsdienste. Implement the Integrated Development Plan as well as strategic goals of the Department: Community Services.
– Verskaf ondersteuning en advies aan die Munisipale Bestuurder en Raad./ Provide support and advice to the Municipal Manager and Council.
– Implementeer die departementele Dienslewerings, Begrotings en Implementeringsplan (SDBIP).Implement the departmental Service Delivery, Budget and Implementation Plan.
– Ontwikkel en implementeer sleutel strategiese en besigsheidsplanne wat insluit, maar nie beperk is tot die, Rampbestuursplan, Omgewingsbestuursplan, Vervoerplan en die Verkeers en Lisensiëringsplan./ Develop and implement the key strategic and business plans which includes, but are not limited, to the Disaster Management Plan, Environmental Management Plan, Transport Plan and the Traffic and Licensing Plan.
– Bestuur die departementele begroting, menslike hulpbronne sowel as ander hulpbronne in ooreenstemming met plaaslike regeringswetgewing en tesourie regulasies. Manage the departmental budget, as well as human resources and other resources in accordance with local government and treasury regulations.
– Skakel met interne sowel as eksterne rolspelers./ Liaise with internal and external stakeholders.
– Fasiliteer rolspeler deelname en betrokkenheid./ Facilitate stakeholder participation and involvement.
– Enige ander taak soos gedelegeer deur die Munisipale Bestuurder. Any other task as assigned by the Municipal Manager.

SLUITINGSDATUM / CLOSING DATE: VRYDAG/FRIDAY 13 JUNIE/JUNE 2014 OM/AT 16:00.

Geliewe u aansoek te stuur na: Vir Aaandag: Die Munisipale Bestuurder, !Kheis Munisipaliteit, Oranjestraat 97, GROBLERHOOP,8850. Aansoeke moet vergesel word deur `n aansoekbrief, omvattende curriculum vitae, en gewaarmerkte afskrifte van u identiteitsdokument, bestuurslisensie en kwalifikasies. Geen onvolledige of aansoeke per faksimilee of elektroniese pos sal aanvaar word. Korrespondensie word egter beperk tot gekortlyste kandidate. Indien geen korrespondensie binne 30 dae na sluitingsdatum ontvang word, kan aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was. Vir verdere navrae kan u in verbinding tree met Dr. E. D. de Klerk, Bestuurder: Korporatiewe Dienste, gedurende kantoorure by: (054) 833 9500./
Kindly forward your application to: For Attention: The Municipal Manager, !Kheis Municipality, 97 Oranje Street, Groblershoop, 8850. Applications should be accompanied by an application letter, comprehensive resumè, certified copies of identity document, driver’s licence and qualifications. Correspondence will be limited to short listed candidates only. Incomplete applications or applications transmitted via facsimile or electronic mail will be disregarded. If no correspondence has been received after 30 days of closing date, please regard your application as unsuccessful. For any further queries, kindly contact, Dr. E.D de Klerk, Manager: Corporate Services during office hours at (054) 833 9500.

!KHEIS MUNICIPALITY

TENDER NOTICE AND INVITATION TO TENDER

 

TENDER NO T17.3.2 2014/15

 

!Kheis Municipality hereby invites Tenderers for the Upgrading of Internal Streets in Sternham.

 

One complete set of documents will be available from !Kheis Municipality, 97OranjeStreet, Groblershoop, 8850 (Tel: 054833-9500; Fax: 054833-0690) upon payment of an amount of
R 370.00 (ThreeHundred and Seventy Rand and Zero Cents), which is non-refundable.  Cash payments or cheques must be paid to !Kheis Municipality.  Tender documents will be available from the Consulting Engineers, Thomason Consulting, 5 Magaliesberg Avenue, Carters Glen, Kimberley, 8300 (Cell. 082 909-8407;  Fax 086 260-3743), at the compulsory site meeting. Interested tenderers must book a document from !Kheis Municipality from Monday 26 May 2014 at 09:00.

 

Tenders in sealed envelopes and clearly endorsed:

 

Tender No T17.3.2 2014/15: Upgrading of Internal Streets in Sternham.

 

must be addressed to the Municipal Manager and placed in the Tender Box at the Municipal Building in Groblershoop or posted to the Municipal Manager, !KheisMunicipality, Private BagX2, Groblershoop, 8850 to be received at the mentioned addresses not later than 12:00 on Friday, 20June2014which Tenders will be opened in public the same day in the offices of the Municipality.

 

A compulsory site inspection will be held onThursday, 29May2014.  The Engineer will be present and any questions will then be answered.  NO further visits to the site will take place.  Persons taking interest will gather at the offices of theMunicipal Building in Groblershoop at10:00.  Tenderers, who do not attend the compulsory site inspection, will expose their Tenders to rejection.

 

Only those Tenderers who are registered with the CIDB, or those eligible for registration within 10 working days after the closing date of submission of Tenders with a contractor grading designation equal or higher than a contractor grading of 5 CE class for construction work will be eligible to submit a Tender.  Tenderers are encouraged to uplift local small and medium enterprises by means of sub-contracting and joint ventures.

 

The !Kheis Municipality reserves the right to accept a part of a Tender and does not bind itself to accept the lowest and/or any Tender.  Their Tenders must bind Tenderers for a period of 90 (ninety) days from the date on which Tenders are due.  No Tenders or copies of Tenders received by facsimile machine, electronic mail or per telegram will be considered.  Tenderers attempting to influence the Client with regard to the awarding of the Tender, after Tender closure, will automatically expose their Tenders to rejection.

 

Please contact Mr D Dolopi the Technical Manager at !Kheis Municipality at 054 833 9500 of email address: ddolopi@gmail.com.

 

Mrs HT Scheepers

The Municipal Manager

!Kheis Municipality

Private BagX2

Groblershoop

8850

Tender Notice and Invitation to Tender

!Kheis Municipality, invites tenders from suitable service providers for Provision of Engineering Consulting Services for Upgrading of Bulk Water Supply in Wegdraai and Grootdrink.

Tenderers must be registered on the !Kheis Municipality Preferred Suppliers Database. Tenderers who are not registered on the Preferred Suppliers Database are not precluded from submitting tenders, but must however be registered prior to the evaluation of tenders in order for their tenders to be responsive.

Preferences are offered to tenderers who tender in accordance with the Preferential Procurement Regulations, 2011.

The physical address for collection of tender documents is:

The Information Desk, Main Building, !Kheis Municipal Offices, 79 Oranje Street,  Groblershoop. Documents may be collected during working hours between 08:30 –15:00 from Wednesday, 28May 2014.

A non-refundable tender deposit of R370.00 payable by cash OR crossed cheque made out in favourof !Kheis Municipality is required on collection of the tender documents.

Queries relating to the issue of these documents may be addressed to D Dolopi, e-mail ddolopi@gmail.com.

A compulsory clarification meeting with representatives of the Employer will be held on Wednesay, 28May 2014 at 12h00 at the !KheisMunicipal Main Building, Groblershoop.

The closing time for receipt of tenders is 12h00 on Friday, 13June 2014. Telegraphic, telephonic, telex, facsimile and late tenders will not be accepted. Tenders may only be submitted on the tender documentation that has been issued.

 

Requirements for sealing, addressing, delivery, opening and assessment of tenders are stated in the Tender Data.

 

MUNICIPAL MANAGER

 

Mrs HT Scheepers